ഏയ്‌ ഓട്ടോ മത്സരം

സാധാരണക്കാരന്‍ ഗതികേടിലയാല്‍ അന്നം മുടങ്ങതിരിക്കാന്‍ ഓട്ടോ ഓടിക്കനിറങ്ങും .അത് കേരളത്തില്‍ കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് . അന്നം എല്ലിന്റെടെല്‍ കേറി തുടങ്ങിയാല്‍ അവന്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേരും. എല്ലാരും … Continue reading ഏയ്‌ ഓട്ടോ മത്സരം