സ്നേഹത്തിന്റെ വില ……


സ്നേഹം ഒരു കവിതയാണ് . അത് ആര്ക്കും കൊടുക്കാം. അത് തിരിച്ചു പ്രതിക്ഷിക്കരുത് .കാരണം ആ
പ്പ്രതിക്ഷകള്‍ ജീവിതത്തെ ഒരു പാടു കുഴിയില്‍ തള്ളിയേക്കാം. ഈ കാലഹട്ടത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളാണ് .മനുഷ്യന്റെ മാറ്റമാണ് . ആ മാറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഘലകളിലും എത്തിയിരിക്കുന്നു. മാതൃ സ്നേഹം പോലും കച്ചവട വത്കരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇന്നു നാം കാണുക . ബൂസ്റ്റ് നല്കുന്ന അമ്മയനത്രേ സ്നേഹനിതിയായ അമ്മ . മുല പാലിനേക്കാള്‍ പോഷകം എന്നായിരിക്കുന്നു. ചോരനീരാക്കി മുലയൂട്ടിയ മലയാളി അമ്മമാര്‍ പൊയ് മറഞ്ഞു .ഇന്നു ബൂസ്റ്റ് കുട്ടന്മാരുടെ അമ്മമാര്‍ കേരളം വാഴുന്നു അവര്‍ക്ക് എന്റെ ആശംസകള്‍. ആവാം ബൂസ്ടും ഹോര്‍ലിക്സും എല്ലാം ………എങ്കിലും മുലപളിനോളം വരുമോ ഇവ ………ആലോചിച്ച് നോക്ക്‌………………ഉത്തരം ലഭിക്കട്ടെ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s