മലര്മോട്ടിന്‍ പിണക്കങ്ങള്‍ ……….

പിണങ്ങുവതെന്തിനു നീ
പ്രിയസഖീ ………
എന്നെന്നുമെന്നുള്ളില്‍
നിറയുന്നോരാ വദനം
നിന്റേതു മാത്രമല്ലോ ….
എന്നും നിന്‍ പിണക്കങ്ങളെ
സ്നേഹിച്ചു ഞാന്‍
ഇണക്കങ്ങള്‍ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും
ഏറെ ഇഷ്ടം നിന്നുടെ
പിണക്കങ്ങള്‍ മാത്രമല്ലോ
നിന്‍ തലോടല്‍ ഞാന്‍
കൊതിച്ചിരുന്നു ഏറെയായി ….
മനം പറഞ്ഞു “കാത്തിരിക്കുക”
ഒരു കാലം ആരാധനയായി
കരുതിയ പ്രണയം
വന്നണഞ്ഞു എന്നിലും
സ്നേഹത്തിന്‍ പൂക്കളായി
വന്നോരെന്‍ പ്രിയ മിത്രമായി
ഏതോ നിമിഷം നീയെന്‍
പ്രണയിനിയായി……….

സ്നേഹത്തില്‍ തളിരിട്ട
മലര്മോട്ടായ്……
വിരിഞ്ഞു എന്‍ അകതാരില്‍
നിന്‍ പിണക്കത്തെ ……
ഞാന്‍ ഏറെ സ്നേഹിച്ചു
എന്നെന്നുമ പ്രിയ തോഴി ………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s