പ്രണയം


അക്ഷരങ്ങള്‍ക്കും അതിതമായതാണ് പ്രണയം എന്ന വികാരം. ഞാന്‍ പരാജിതനാണ് . അത് വ്യക്തമാക്കാന്‍. അതിനെ വിവരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ അശക്തനാണ്…. എങ്കിലും എന്റെ ശ്രമം ഞാന്‍ നടത്തി…

മന്ധാരപൂക്കള്‍ പൊഴിഞ്ഞുവീണ
വഴികളില്‍ പാതയോരത്തായി
കാത്തുനിന്ന പ്രിയ സുന്ദരീ ….
അറിയാതെയറിയാതെ നിന്നോടടുത്തു
ഞാനെന്നന്ധരംഗത്തില്‍ നിനകായ്
ഒരുപാട് സ്നേഹം കരുതി ..
നെന്ജിനുള്ളില്‍ എന്നും
നീ മാത്രമായ്……….
പിരിയുവാനാകില്ല പ്രിയതമേ ……..
നിന്നെ അത്രമേല്‍ സ്നേഹിപൂ ഞാന്‍
തേടുവാതിലുമേ ഏറെയാനെന്‍ പ്രണയം ..
അലയാഴിതന്‍ നീലിമക്കു
സമമെന്നുമെന്‍ പ്രണയം….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s